Duyurular

Defterdarımızın Palu ve Kovancılar Esnaf Ziyaretleri

27. Vergi Haftası kapsamında Defterdarımız Sn. Erdoğan YILDIRANER, Palu ve Kovancılardaki esnafı ziyaret etmiş, vergi rekortmenlerine çeşitli hediyeler takdim etmiştir.

Ayrıca Defterdarımız Erdoğan YILDIRANER, Belediye Başkanı Hacı AKPINAR, Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN, Malmüdürü Ayşe KORKMAZ, Şoförler Odası Başkanı Halit AYDIN ve Kovancılar İlçesi vergi rekortmenleri, Kovancılar Kaymakamı Sn.Hasan GÜNDOĞDU’yu ziyaret etmişlerdir.

Hazır Beyan Sistemi

2015 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2016 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz beyannamelerini 25 Mart 2016 tarihine kadar verebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin beyannamelerini kolayca verebilmeleri için HAZIR BEYAN SİSTEMİNİ hayata geçirmiştir. Sisteme ve detaylı bilgiye Başkanlığımız internet adresi www.gib.gov.tr üzerinden https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/ aracılığıyla ulaşılabilir.

Gelir vergisinin 2016 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Hazır Beyan Sistemi ile artık kiranın yanı sıra ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi de Başkanlığın internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile hızlı ve kolay bir şekilde ödenebilecektir. Ayrıca, vergilerin; anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenmesi imkânı bulunmaktadır.

Satış, Kiralama ve İrtifak Hakkı İşlemleri

HAZİNE TAŞINMAZLARININ KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE

DOĞRUDAN SATIŞ, KİRALAMA VE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ İŞLEMLERİ

 

1) Kamu Yararına Çalışan Derneklere Taşınmaz Malların Satımı

  • Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir.
  • Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. Ancak, satış tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların, mevcut faaliyet aksatılmaksızın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde,
  • Elde edilecek gelirin yüzde otuzunun Hazineye verilmesi koşuluyla taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilir.

Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.

 

2)Kamu Yararına Çalışan  Derneklere İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi

 

  • Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri (%1),
  • eğitim tesisleri yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması, bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması ve bu tesislerin her biriminde verilen her türlü hizmetin yüzde onunun bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine sunulması kaydıyla ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde beşidir.
  • Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda, ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, eğitim amaçlı yapılacak kiralamalarda kira süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir(%1).
  • Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında, tüzük ve senetlerinde yer alan asli faaliyetlerinde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere yapılacak irtifak hakkı tesisi yada kullanma izni ihaleleri 2886 sayılı kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılacaktır.
  • Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıyla verilen kullanma izinleri ve tesis edilen irtifak haklarından hasılat payı alınmayacaktır.

Birim Müdürleri Toplantısı

Defterdarlığımızca İlçe ve Merkez Birim Müdürlerinin katılımıyla, 17.02.2016 tarihinde Defterdarlık Hizmet Binası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2015 yılının genel değerlendirilmesi yapılmış ve 2016 yılında yapılacak çalışmalar, projeler hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

 

Yatırım Olanaklarının Konuşulduğu Toplantı

Anadolu Aslanları İşadamları (ASKON) Derneği Elazığ Şubesi’nde yatırım olanakları ve uygulama esaslarının konuşulduğu toplantıya, Defterdarımız Erdoğan YILDIRANER, Askon Elazığ Şube Başkanı Taylan ÖZDAL, Milli Emlak Müdürümüz Davut AVCI ve dernek üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda, yatırım olanakları ve buna bağlı arsa tahsisleri ile uygulama esasları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Defterdarımız Erdoğan YILDIRANER, belirlenen talep ve fikirlerin ilgili birimlere sunulacağını, bir rapor hazırlatılacağını ve elinden geldiği ölçüde de konuları takip edeceğini söyledi. Ayrıca yatırımcılara araziyi satın almadan ziyade teşvikli yatırımlarında irtifak hakkı uygulamasını tavsiye ettiğini dile getiren Defterdarımız, böylece yatırım maliyetlerine katkı sağlanabileceğinin altını çizdi.

ASKON Elazığ Şube Başkanı Taylan ÖZDAL ise , “Yatırımın birinci maddesinden daha önemli olan sıfırıncı kuralı diyebileceğimiz unsur, yatırımın gerçekleştirileceği yer olduğu gerçeği ile arazi tahsis uygulamaları yatırımcı için büyük önem arz etmektedir. Yatırım maliyetlerinde önemli unsurlardan biri de arsa maliyetidir. Uygulamalar konusunda arz edeceğim üç önemli unsurun tekrar değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alış verişlerin ardından sona erdi.

Defterdarımıza Ziyaret

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Ahmet BAĞLITAŞ, Defterdarımız Sn. Erdoğan YILDIRANER‘i makamında ziyaret etti.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Defterdarlığımızın Kovancılar Konferansı

Kovancılar Malmüdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 02.12.2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Kovancılar İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda mükelleflere yönelik bilgilendirme konferansı düzenlenmiştir. Defterdarımız Erdoğan YILDIRANER, konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. 

Düzenlenen Konferansa Kovancılar Kaymakamı Hasan GÜNDOĞDU, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı AKPINAR, Kovancılar Malmüdüresi Ayşe KORKMAZ, Gelir Müdür V. Halil MAT, Elazığ Mali Müşavirler Odası Başkanı Selim Sabit ÖNAL, Elazığ Mali Müşavirler Odası Başkan Yrd., Kovancılar Esnaf Odaları Başkanları ve mükellefler katılmışlardır.

Konferansta, Defterdarımız tarafından vergisel konularda ve kayıt dışı ekonomiyi önleme konusunda mükelleflere bilgi verilmiştir. Mükellefler tarafından vergiye yönelik sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca mükellefler ve oda başkanları tarafından dile getirilen sorunların, oda başkanları tarafından raporlaştırılarak Defterdarlığa tevdi edilmesi halinde, çözüm için gerekli makam ve mercilere bilgilendirme yapılacağı söylenmiştir.

6292 Sayılı Kanun Hakkında Yapılan Toplantı

6292 Sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” ile alakalı toplantı gerçekleştirilmiştir.