Tarım Arazileri Satışında Başvuru Süreleri Uzatıldı

Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan İlimizde satışlara başlanılmıştır. Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin %50 si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılmaktadır.

Söz konusu Kanun kapsamında tarım arazileri satışında başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.​

  • HAK SAHİPLİĞİ; (6292 Sayılı Kanun 12.Maddesi)

Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; 07/09/2018 tarihine kadar arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için İlgili İdareye başvuran (İl Merkezlerinde Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde Malmüdürlüklerine) ve İlgili İdarece bu maddede belirtildiği şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır.

             

  • SATIŞA KONU EDİLEMEYECEK TARIM ARAZİLER;
  1.  Kamu Hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar,
  2. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar,
  3. Denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler,
  4. Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırması yapılacak yerler,
  5. Özel kanunlar kapsamında kalan ve özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılamaz. 

 

  • SATIŞ BEDELİ;

 

Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanır, bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsisine ilişkin hükümler uyarınca malikinden tahsil edilir.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller İlgili İdarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir.

Bu madde hükümlerine göre hak sahiplerine satılan taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisil terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iade edilmez.

 

  • BAŞVURU;

Başvuru formu ile Merkez İlçede Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde Malmüdürlüklerine 7 Eylül 2018 tarihine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapılması gerekmektedir